Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Nej til besparelser på folkeskolerne

Hvis der i en budgetperiode opstår væsentlige ændringer i budgettets forudsætninger, kan der være et behov for at ændre i budgettet. Det kaldes for budgetrevision. I onsdags behandlede Økonomiudvalget så budgetrevision 2, som indstiller, at handleplaner på områder, hvor der er strukturelle udfordringer på serviceudgifter (læs merforbrug), hvilket der er hos Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole, godkendes.


På skoleområdet blev der i en af handleplanerne lagt op til at fjerne 1 mio. kr.oner, som var afsat som kompensation til skolerne i forbindelse med beslutningen om, at der fra skoleåret 2019/20 ikke må oprettes 0. klasser med flere end 27 elever. Dette forslag medfører, at 1 mio. kroner ikke tildeles i indeværende budgetår, hvilket vil betyde et lavere serviceniveau i 0. klasserne.


En anden handleplan på skoleområdet lægger op til en besparelse på 3 mio. kroner, som omhandler indkøb og ansættelse med omtanke. Dette betyder, at indkøb på forskellig vis søges begrænset til det mindst mulige, at genansættelser i vakante stillinger udskydes, hvor det er muligt, at IT-investeringer udskydes, samt en del af den ellers planlagte og aftalte kompetenceudvikling for skolernes medarbejdere vil blive udsat eller aflyst.


En tredje handleplan drejer sig om, at afsatte midler i finansloven på 6 mio. kroner til skoleområdet, ikke vil blive frigivet til folkeskolerne.


I finansloven er der afsat to puljer til folkeskoleområdet; »Flere lærere i folkeskolen« og »Løft af den understøttende undervisning«. Holbæk Kommune forventer at modtage 6 mio. kr. i alt fra de to puljer. Såfremt der ikke er centrale bindinger på puljen, er forslaget, at midlerne ikke frigives til folkeskolerne i 2020, men skal mindske det forventede merforbrug på de fire folkeskoler. Konsekvensen af denne handleplan bliver, at elever og forældre ikke vil opleve et løft af undervisningen i form af flere personalemæssige ressourcer og læringsmidler. De ekstra finanslovsmidler vil i stedet indgå til dækning af skolernes underskud/merforbrug.


Ovenstående handleplaner kan Radikale Venstre ikke godkende. Vi mener, at vores 0. klasser i deres spæde skolestart skal have de nødvendige ressourcer. Herudover mener vi ikke, at ledige stillinger skal stå vakante i længere tid eller besættes med vikarer, og vi mener ikke, der skal ske en ophobning af behov for nødvendige investeringer i f.eks. IT-udstyr og inventar. Sidst, men ikke mindst, mener vi ikke, at statstlige puljer til flere lærere i vores folkeskoler og løft af den understøttende undervisning, skal gå til at dække et merforbrug.


I Kommunalbestyreslens arbejdsprogram er folkeskolen en fælles førsteprioritet, og der blev igen tilført skoleområdet midler i forbindelse med budget 2020. Nu vil man så fjerne 10 mio. kroner igen fra skolerne.


Dette kan vi ikke stemme for. Vi vil derfor bede om at få udarbejdet forslag til andre handleplaner eller tage pengene fra kassen.


Emrah Tuncer og Solveig Pedersen


KB-medlemmer (R)  Holbæk Kommune