Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Publiceret

26. maj
2015

Referat fra seneste generalforsamling

Referat af generalforsamlingen 30. juni 2020 på administrationscentret i Holbæk

Der var 24 deltagere.

Jens Klokhøj blev valgt som dirigent, og Gunner Nielsen som protokolfører. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen blev holdt senere end angivet i vedtægterne, men at det skyldtes corona-situationen, hvorfor han konstaterede, at der var tale om en lovligt indvarslet generalforsamling, der var beslutningsdygtig.

Henrik Bøgh aflagde beretning, hvor han bl.a. glædede sig over de gode valgresultater siden sidste generalforsamling og omtalte det gode samarbejde med den radikale gruppe i kommunalbestyrelsen. Beretningen blev godkendt uden debat.

Annie Danielsen forelagde regnskabet, der viste en omsætning på 132.247,61 kr. og et underskud på 22.444,81 kr. Hun oplyste, at vælgerforeningen havde brugt 81.000 kr. på folketingsvalgkampen, og Kathrine Olldag oplyste, at hendes valgkamp i alt havde kostet 160.000 kr. Regnskabet blev godkendt.

Kontingentet blev fastsat til uændret 430 kroner.

Til formand genvalgtes Henrik Bøgh.

Til bestyrelsen nyvalgtes Susanne Munk og Felix Dalker i stedet for Lars Friis og Henning Petersen. Og Mikkel Hauger, Bo Verland og Gunner Nielsen genvalgtes.

Som bestyrelsessuppleanter valgtes Lisbeth Hanghøj Kristensen, Henrik Petersen og Vibeke Wass.

Som revisor genvalgtes Steen Nielsen.

Som revisorsuppleant genvalgtes Else Vig Jensen.

Som landsmødedelegerede valgtes Casper Larsen, Gunner Nielsen, Emrah Tuncer, Felix Dalker, Anne Møller Ronex, Henrik Bøgh, Lisbeth Hanghøj Kristensen og Susanne Munk med Dina Bergstrøm og Klaus Oldrup som suppleanter.

Som delegerede til storkredsen valgtes Ida Møller, Susanne Munk, Annie Danielsen, Anne Møller Ronex, Henrik Bøgh, Gunner Nielsen, Solvej Pedersen og Felix Dalker med Dina Bergstrøm og Henning Petersen som suppleanter.

Som regionsrådskandidat genvalgtes Anne Møller Ronex.

Som folketingskandidat genvalgtes Kathrine Olldag.

Gunner Nielsen orienterede om situationen vedr. opstilling af folketingskandidater i storkredsen og om de forslag herom, der vil komme til behandling på det kommende årsmøde i storkredsen, herunder et ændringsforslag fra Holbæk-foreningen.

Emrah Tuncer berettede om det kommunalpolitiske arbejde, og der udspandt sig en længere debat om bl.a. mulighederne for at påvirke de færdige resultater i kommunalbestyrelsen i en situation, hvor radikale er i opposition og har svært ved at få rokket ved de aftaler, der er indgået mellem konstitueringspartierne.

Anne Møller Ronex berettede om det regionspolitiske arbejde, og der udspandt sig en debat herom. Hun henviste i øvrigt til, at der er et særligt regionspolitisk medlemsmøde 31. august.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på mødet.

Der blev ikke rejst spørgsmål under punktet ”evt.”.

Således godkendt af dirigenten.