Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Regionspolitiske emner februar 2016

Siden nyhedsbrevet i november vil jeg fremhæve følgende emner, der har været til behandling.

Sygehusprofiler
Er udkommet som et hæfte, der præsenterer både de somatiske sygehuse (fysiske sygdomme) og psykiatrisk sygehus.

Vedtagelse af sygehusstrukturen i 2010 satte geografien på plads om, hvor vi har sygehuse når vi er færdig med planen i 2021. Og samtidigt hvad der er universitetssygehus med de højt specialiserede behandlinger. Samt de øvrige 3 akutsygehuse, men i mindre grad hvad indholdet skal være på de 2 mindre specialsygehuse Roskilde og Næstved, når planen er færdig. Deraf en beskrivelse i publikationen om hvad der foregår og er af muligheder på sygehusene aktuelt, og hvordan det vil se ud i 2021-2022.

Publikationen kan ses på regionens www.

LUP akutmodtagelser & akutklinikker 2015
Er en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser. Den foretages årligt og er baseret på et spørgeskema med 22 spørgsmål inden for temaerne: Modtagelse og ventetid, Personale og Information under besøg,  

For akutmodtagelser & akutklinikker viser der sig behov for at øge information om ventetid, årsag til ventetid, samt problemer med at blive smertedækket i ventetiden. Det sundhedsfaglige Råd for Akutmedicin lægger nu fremadrettet en indsats til at forbedre Aktområdet på disse ikke tilfredsstillende oplevelser.

LUP laves tilsvarende i resten af sygehusområdet på somatisk og psykiatrisk område og specifikt for fødende.

Specialeplan
Vi har i regionsrådet midt i januar sendt ansøgning afsted til Sundhedsstyrelsen, om hvor mange lægelige specialer vi gerne vil varetage i vores egen region. Det er ganske få, vi ikke ser at kunne varetage fremover. Og ansøgningen indeholder både funktioner vi aktuelt varetager og nye funktioner vi skal opbygge. Skal fungere fra januar 2017.

Der er for mig at se følgende argumenter for at ville opbygge og dermed varetage de fleste specialer i vores egen region. At man som borger har en rimelig nærhed geografisk til behandling, og at der er sammenhæng i de forskellige behandlinger, sådan at det foregår indenregionalt. At vi har fagligt attraktive sygehuse at arbejde i, så højtuddannet fagligt personale søger ansættelse i Region Sjællands sygehusvæsen. Her er det væsentligt at se at varetagelse af et speciale forudsætter, at der foregår forskning og at vi dermed oparbejder viden og kompetencer og baserer vores behandling på forskningsmæssig viden. Og så er der et ikke uvæsentligt økonomisk incitament til at ville selv. Vi bruger aktuelt knap 9,2 mia. på sygehusbehandling, heraf bruges de knap 2,5 mia. på udenregional behandling. Vi betaler ”fuld takst”, når vi bruger udenregionale sygehuse, hvor vi kan udføre det til en billigere takst i ”eget hus”.

Jeg har her udtrykt nogle holdninger, og jeg vil sige, at ansøgning om specialer har givet mig en erfaring om, at balancen er svær mellem, hvad der er komplekst embedsmandsstof og hvad der skal politisk behandles. Jeg mener vi skal tidligere ind politisk til, hvordan eller hvilke specialer vi vil varetage og det tekniske specialestof kunne så mere blive administrativt ekspederet.

Kapacitetsfastlæggelse på gymnasier i Regionen
Regionsrådet har en koordinerende rolle på uddannelsesområdet, og én af opgaverne er at indberette til Ministeriet om det kommende års kapacitet på almene gymnasier og HF. Flere af gymnasierne har søgt om at forøge deres kapacitet, og især i Roskilde er der stor søgning til gymnasierne. Den store søgning til Roskilde er også af elever fra Hovedstadens fordelingsområde. Regionsrådet har besluttet, at der ikke er problemer i at søge om større kapacitet. Samtidig er der bestræbelser i gang fra Region Sjælland for at søge indarbejdet i Ministeriets bekendtgørelse om gymnasioptagelse, at elever bosat inden for et fordelingsområde skal have fortrinsret til et gymnasie beliggende i deres fordelingsområde, og mulighed for at afvise ansøgere fra andre fordelingsområder.

Driftsaftaler
Er en årlig tilbagevendende aftale, hvor de indsatsområder Regionsrådet beslutter i budgettet indgår i aftalen. I 2016 er der følgende 

  • For Sygehusene gælder, at det skal være lettere at være patient, der skal være smidigere overgange og en langt større helhedstænkning og sammenhænge i aktiviteterne på og mellem sygehusene. Fremrykning af sygehusplanen indgår som særligt indsatsområde, hvor de akutte medicinske specialer samles på akutsygehusene Køge, Slagelse, Holbæk og Nykøbing Falster. Derudover er der en række generelle tiltag, ingen overnattende medicinske patienter på gangene, udbredelse af forskningsmiljøer på sygehusene og sundhedsinnovation. Og i psykiatrien skal der mere fokus på kapacitet, og mindre tvang.
  • Socialområdet har mange indsatsområder, implementering af strategi for socialområdet, herunder kommunikation og evaluering af dette strategiarbejde, velfærdsteknologi og digitale løsninger, arbejdsmiljø, kvalitetsvurdering, resultatdokumentation, dansk kvalitetsmodel på sociale område, økonomisk styring og sygefravær og trivsel. Jeg synes det er alt for mange indsatsområder i.f.h.t. hvad der er realistisk, men vil spørge indtil det -  hvordan det går på Forretningsudvalgsmøderne.
  • Præhospitale område har som indsatsområde at arbejde med kvalitet, rette kompetencer til rette patient, bestilling af liggende kørsel, patientovergange, sundhedsfaglig visitation, responstid, henvendelser vedr. befordring af patienter til/fra undersøgelse og behandling, liggende og siddende befordring af patienter.

I forretningsudvalget har vi opfølgning 3 gange årligt, på disse driftsaftaler, 31. marts, 31. maj og 31. august.

Regional indsats til ingeniøruddannelse placeret i regionen
Der er i budgettet for 2016 afsat 8 mio. til en indsats, der kan forberede en ingeniøruddannelse i Region Sjælland. Indsatsen tager afsæt i, at virksomhederne i Kalundborg massivt efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Og Kalundborg kommune skal give en indsats om tilvejebringelse af studieboliger, Novo stå for gode praktikmuligheder og en ”slags” jobgaranti efter endt uddannelse. Det er DTU, som skal stå for universitetsuddannelsen, og UC Sjælland vil gerne stå for diplomniveauet i ingeniøruddannelsen.

Jeg glæder mig rigtig meget over den indsats vi går i gang med her, men kan også få øje på forhindringer, der vil være i disse bestræbelser. Det vil blive et langt sejt træk. 

 

/ Anne Møller Rones