Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Regionspolitiske emner, maj 2016

Beretning fra Anne Møller Ronex om udvalgte emner.

Som introduktion til nyhedsbrevet har jeg lavet denne lille video: https://youtu.be/rYJJoeBnSYU

Aftale om fremtidssikring af budget for regional udvikling, herunder Sporrenovering af Tølløse-banen & Trafikbestilling for 2017
Det har væsentlig betydning for vores region, at der i februar langt om længe kom en udmelding fra regeringen om at fastholde det gamle takst-tilskudssystem i stedet for at lægge økonomien til kollektiv trafik ind under bloktilskudssystemet. Det gør, at der er de oprindelige penge til at drive kollektiv trafik. Jeg har nok nævnt det før: At Region Sjælland aktuelt bruger 65 % af regional udviklings budget til kollektiv trafik. De øvrige regioner bruger ca. 50 % eller derunder. Vi får heldigvis noget ud af det. Som den eneste region har vi haft markant fremgang i antallet af passagerer i den kollektive trafik. Samtidig er udgifterne steget på dette område, hvilket har betydet færre midler til øvrige områder af regional udvikling, fx oprydning af jordforurening, uddannelsesindsatser og væksttiltag.

Umiddelbart efter regeringens udmelding besluttedes at sætte sporrenovering i gang på Tølløsebanen, da denne nu kan fastholdes.

Jeg har netop været med til at indgå en aftale om fremtidig sikring af budgettet inden for regional udvikling. Det vil medføre reduktioner på kollektiv trafik, konkret en reduktion af 3 busruter. Den ene vil blive med virkning forår 2017, og fjerner den del af ruten, som kører parallelt med Tølløsebanen. De 2 andre bliver med virkning fra foråret 2018, hvilket giver de berørte kommuner tid til at planlægge, om de vil gøre det til en kommunal busrute.

Forslag til råstofplan 2. høring
Det er mere end 1 år siden, at det blev besluttet at revidere Råstofplanen. Og denne revidering har været i 1. høring. Principperne for udvælgelsen af nye graveområder er:

  • Råstofforekomsten er dokumenteret og efterspurgt.
  • Nye graveområder udlægges først og fremmest i tilknytning til eksisterende områder, så der hurtigere kan ske en endelig færdiggravning og efterbehandling.
  • Lokaliseringen af graveområdet medvirker til at mindske transportafstande.
  • Hensyn til landskab, miljø og byudvikling tilgodeses bedst muligt.

Regionsrådet vil vedtage den endelige plan efter 2. høring, som nu går i gang bl.a. med 2 offentlige møder 31. maj i Vordingborg og 7. juni i Holbæk.

Indsatsplan for 2016 for jordforureningsområdet
Regionen er forpligtiget til at kortlægge/opspore alle jordforureninger. Og kortlægningen bruges til at prioritere indsatsen mod forurening.

I 2016 vil der være særligt fokus på grundvandstruede områder, som er beliggende i Faxe, Lejre, Lolland, Roskilde, Solrød og Vordingborg.

Årsrapport 2015, kvalitetsområdet
Nedslagspunkter for mig er, at der nu er etableret et fælles medicinsk ambulatorium på Holbæk Sygehus, som gerne skulle give patientoplevet kvalitet til de patienter med flere sygdomme, som kan få samlet deres ambulatoriebesøg under ét, frem for fremmøde flere på hinanden følgende gange. I det fælles indgår også, at de forskellige speciallæger skal planlægge og koordinere behandlingen sammen.

Det fremgår af rapporten, at alle vores somatiske sygehuse arbejder med patientinddragelse, men psykiatrien ser ikke ud til at have det som indsatsområde. Dette vil jeg spørge ind til. Politisk har det stor opmærksomhed, at patienter i stigende grad ser sig inddraget i deres egen behandling. Jeg ser, at det er ”det lange træk”, der skal til, bl.a. en kulturændring, og det er nødvendigt at fastholde forventninger til vores sygehuse om at arbejde med det. Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser LUP viser stadig ikke tilfredsstillende tilbagemelding fra patienter på dette område.

Samarbejde med Skåne om uddannelse af akutlæger
Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen vil stadig ikke etablere en akutlæge-uddannelse. Regionsrådet har vurderet efter flere afprøvninger og i samarbejdet med et hospital i Boston, at vi har brug for denne lægeuddannelse.

Derfor har vi nu indgået en samarbejdsaftale med Region Skåne om at hjælpe hinanden i etableringen af en sådan uddannelse i akutmedicin, for at vi kan bemande vores 4 akutafdelinger med specialister.

Region Sjælland stiller praktikpladser til rådighed for Skåne inden for anæstesi og intensiv, mens vores læger får noget af deres uddannelse på akutafdelinger i Sverige og dermed speciallæge-godkendelse. Omfanget af denne aftale er uddannelse af 20 læger over 13 år.

Jeg argumenterer netop for, at vi skal have udvikling af vores akutmodtagelser med flere indsatser. Og jeg vurderer, at dette er et af flere vigtige tiltag, selvom der vil gå nogle år med at få uddannet speciallæger i akutmedicin.

Uddannelsesdækning Region Sjælland – mellemlange videregående uddannelser
Regionsrådet har støttet op om den nye udbudsstruktur, som University College Sjælland (UCSJ) har besluttet, og som indebærer flytning af ernæringsassistent-uddannelsen til Slagelse og dermed lukning af Campus Sorø. Ellers bevares øvrige campusser, og nyetablering i Køge. Der vil ske flytning af de forskellige uddannelsesretninger i mellem campusserne. Og der vil forsøges med sygeplejerskeuddannelse i tilknytning til Holbæk Sygehus. Og vi prøver at argumentere for etablering af en diplomingeniøruddannelse i Kalundborg, selvom det er i modvind.

Jeg sidder som regionens repræsentant i bestyrelsen for UCSJ.

Delpraksisplan reumatologi
Regionen har for nuværende kun 3 reumatologer (medicinske sygdomme i bevægeapparatet) placeret i Roskilde og Holbæk, samt sygehusfunktionen i Køge. Tidligere har der været 6 fuldtidspraksisser, men med ny medicin er en del behandling overgået til at foregå i sygehusregi. Nu prøves at slå 2 ydernumre op, som placeres i Nykøbing F. og Slagelse samtidig med en forlængelse af aftale om øget patientindtag hos de nuværende praksisser.

Der er et permanent problem med besættelse af speciallæge-praksisser i den sydlige del af regionen. Jeg vurderer, at der skal tænkes anderledes, nye former for praksis for at ”stille flere læger til rådighed” for borgerne i den sydlige del af Region Sjælland. Og jeg mener, Regionen skal tage initiativ til en aftale regionerne i mellem, om hvor mange antal ydernumre hver region kan råde over set i forhold til befolkningsstørrelse og nødvendigvis også ud fra et hensyn til sundhedstilstanden i hver region.

Flygtninge og asylansøgere i Region Sjælland
SF har taget initiativ til, at vi i regionen ser, hvad vi kan byde ind med af boliger og uddannelsesmuligheder. Der har været tilslutning fra de øvrige partier med undtagelse af DF, til at vi analyserer, hvilke muligheder vi har.

Den foreløbige analyse peger bl.a. på, at flygtninge giver store udfordringer og trækker kraftigt på ressourcerne i sundhedsområdet, særligt i det akutte område og afdelingerne med længerevarende indlæggelser.

Jeg har fra radikal side bedt om, at vi ser på, om en indvandrer-medicinsk klinik kunne give en bedre kvalitet i ydelsen til flygtningene i deres periode, hvor de er i en midlertidig tilstand som asylansøgere og samtidig lette presset på sundhedspersonalet.

Konkurrenceudsættelse
Efter Budgetaftalen 2015 er der foretaget en analyse af muligheder for konkurrenceudsættelse af regionens ydelser. Det er ikke kerneydelser, vi har bedt analyseret, eks. undersøgelser og behandling, altså ikke-patientnære driftsopgaver, men støttefunktioner.

Med konkurrenceudsættelse skal forstås en afprøvning af, hvorvidt en opgave løses mest hensigtsmæssigt med interne eller eksterne ressourcer og er således ikke en udlicitering, der betyder, at en opgave løses eksternt.

Analysen viser, at vi har 4 områder, der ikke kan anbefales: Rengøring, hvor vi har et projekt med uddannelse af serviceassistenter, som kommende afløsning for portører; Patienttransport, hvor vi netop er startet på en kontrakt med Falck; IT og medico- teknik, grundet manglende modenhed. Det store IT-projekt Sundhedsplatformen er igangsat sammen med Region Hovedstaden.

5 områder anbefales konkurrenceudsat: Vedligehold af grønne områder, vinduespolering, vaskeri, lager og transport af varer.

Min udmeldte holdning har afsæt i et stort internationalt studie lavet af Professor Karsten Vrangbæk, som viser at nogle gange medfører det faktisk forøgede omkostninger, andre gange det modsatte. Gevinsterne efter en konkurrenceudsættelse er størst det 1. år, derefter aftager effekten gradvist, og faktisk sker denne udfasning ret hurtigt, over en 2-3 år.

Det er selve konkurrenceudsættelse, der skaber en effekt: Opgaveholderen tvinges til at blive tydelig i opgaveløsningen, tvinges til overblik, rammevilkårene klargøres og endelig klargøres også de lokale vilkår, som opgaven skal løses under. Så det er selve konkurrenceudsættelsen, der er målet fra radikal side, hvor vi får trimmet og moderniseret.

Derudover skal vi ved en eventuel udlicitering sikre os, at rammerne indeholder muligheder for medarbejdere, der har brug for jobstøtte/fleksjob og praktikantmuligheder.

Vi havde en spændende debat ved Regionsrådets behandling, hvor jeg fik tilslutning til flere af mine synspunkter.

Jeg beskæftiger mig også med det i Udvalget Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde i Danske Regioner.

Opfølgning på konsulent/revisionsrapport, IT-området ~ ATEA-sagen
Vi havde fremlæggelse af revisionsrapport fra Price Water House & Coopers på Regions-FU-møde d. 7. marts. Ingen havde fået udleveret materiale inden fremlæggelsen, hverken politikere eller administrationsfolk.

Vi fik efterfølgende rapporten til læsning. Og drog konsekvenser af det. Vi var nødt til at afskedige den øverste regionsdirektør. Som politikere er det i direktionslaget, vi kan afgøre ansættelser. Umiddelbart efter konstituering af én af koncerndirektørerne blev økonomidirektøren afskediget og IT-direktøren fik en alvorlig skriftlig advarsel.

Det væsentligste at trække frem er:

Regionen ser ikke ud til at have tabt væsentlige pengebeløb.

Der er overensstemmelse mellem faktura hos Region Sjælland og ATEA, kun et ganske lille beløb mangler der faktura på, og dette beløb, samt nogle vareindkøb, der er leveret til 3 adresser, bliver afleveret til politiets efterforskning af den tidligere leder i IT, siddende under IT-direktøren.

Der har ikke været styr på IT-leverancer, ingen registrering af hvor varerne blev placeret.

Der har ikke været funktionsadskillelse, så samme person har kunnet bestille, modtage og effektuere betalingen.

Der har været tale om en praksis, hvor der har været forudfaktureret for meget store beløb i december, sådan at budgettet så ud til at være brugt, mens forudfaktureringen kun var registreret hos ATEA, og en meget lille personkreds i IT-afdelingen havde kendskab til det beløb, man havde stående hos ATEA. Dvs. at der ikke var aftalt bestemte varer for det forudfakturerede beløb, men efterfølgende har der været leveret varer, men det er ikke til at se hvilke. Det er forudfakturering af et meget stort beløb, svarende til en tredjedel af IT’s årsbudget. Det er usædvanligt og ulovligt.

Og disse beløb har været holdt uden for politikernes kendskab.

Kasse- og regnskabsregulativet har ikke været overholdt.

Der har nærmest intet ledelsestilsyn været, og IT-afdelingen har en størrelse på ca. 100 mand, så det har været muligt. Det er en skærpende omstændighed, at IT har haft deres egen økonomimand. Det er ikke klart for mig, hvordan koblingen er mellem IT-økonomifunktionen og koncernøkonomi, hvor økonomidirektøren sidder.

Der er forsøgt at lave beregninger på, om regionen har tabt penge grundet at 70 % ikke har været i udbud. Det ser ikke ud til at være tilfældet.

Her er brugt SKI’s prisleje= Statens og kommuners Indkøbsorganisation.

Forretningsudvalget har bedt direktionen om at handle på revisionsrapporten, og der er besluttet et revideret kasse- og regnskabsregulativ. Ligeledes har direktionen udmeldt, at de har sat en proces i gang med henblik på at udøve et langt mere progressivt ledelsestilsyn fremover. Vi etablerer en intern kontrolenhed, som ud over kontrollen skal guide lederne fremover. Og den eksterne revision sættes i udbud fremfor at forlænge den nuværende BDO, som slutter 1. januar 2017.