Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Holbæk Radikale Venstre

Publiceret

17. maj
2015

Vedtægter for Holbæk Radikale Vælgerforening

Vedtægter for
Holbæk Radikale Vælgerforening

 

§ 1

Holbæk Radikale Vælgerforening består af medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Holbæk Kommune, og vælgerforeningen er en “kommuneforening” under Radikale Venstres Landsforbund.

 

§ 2

Foreningens formål er:

- at fremme den politiske aktivitet i kommunen med henblik på at skabe størst mulig medlemstilslutning til foreningen og størst mulig tilslutning til Radikale Venstres politik

- at lede Radikale Venstres arbejde i lokalområdet i overensstemmelse med landsforbundets samt storkredsforsamlingens vedtægter

- at sikre opstilling af radikale kandidater til kommunalbestyrelsesvalg

- at gennemføre valgkamp ved kommunalbestyrelsesvalg

- at sikre samarbejde med de valgte radikale kommunalpolitikere

- at opstille kandidat til folketingsvalg

- at gennemføre valgkamp ved folketingsvalg

- at medvirke i valgkampe ved regionsrådsvalg og europaparlamentsvalg samt ved folkeafstemninger i øvrigt

- at søge øget tilslutning til Radikale Venstre, og

- at afholde offentlige og interne arrangementer vedrørende lokal-, regional- og landspolitik.

 

§ 3

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes i april. Indkaldelsen skal med mindst 2 ugers varsel og med angivelse af dagsorden ske skriftligt ved brev eller mail til medlemmerne i foreningen eller ved annoncering i et medlemsblad, der mindst dækker foreningens geografiske område. Indkaldelse skal også annonceres i Nordvestnyt.

Adgang til og stemmeret på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger har alle, der er medlem af vælgerforeningen, og som har betalt kontingentet rettidigt, dvs. senest 15. marts. Dog kan et medlem betale skyldigt kontingent inden generalforsamlingens påbegyndelse.

Nye medlemmer har stemmeret efter 14 dages betalt medlemskab.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og protokolfører

2) Formandens beretning

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab

4) Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af:     a) Formand

b) 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

c) 4 suppleanter for 1 år

d) 1 revisor for 2 år. Der vælges 2 revisorer - 1 i lige og 1 i ulige år.

e) 1 revisorsuppleant for 1 år

7) Valg af delegerede til landsmøde og valg af delegerede til storkredsforsamling

8) Valg af regionsrådskandidat

9) Valg af folketingskandidat

10) Beslutning vedr. evt. deltagelse i fælles opstilling af storkredsens folketingskandidater

11) Kommunalpolitisk debat

12) Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 4

Mellem generalforsamlingerne ledes vælgerforeningen af en bestyrelse bestående af formanden samt 10 medlemmer valgt af generalforsamlingen.

En repræsentant valgt af den lokale RU-organisation (Radikal Ungdom af 1994) og bosiddende i Holbæk Kommune tiltræder bestyrelsen uden stemmeret. Ligeledes tiltræder de radikale medlemmer af Holbæk Kommunalbestyrelse samt folketingskandidaten og medlemmer af Radikale Venstres hovedbestyrelse og af regionsrådet, bosat i Holbæk Kommune, bestyrelsen uden stemmeret.

Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år, med 5 medlemmer på valg ad gangen.

Valgbar er ethvert medlem af foreningen.

Bestyrelsesmøder skal indkaldes skriftligt indeholdende dagsorden med 1 uges varsel.

I sager, som er optaget på den til bestyrelsesmedlemmerne udsendte dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal. I andre sager er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen.

I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Senest 1 måned efter generalforsamlingen afholder bestyrelsen sit første møde.

Bestyrelsen vælger på dette møde af sin midte næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen vælger tillige 2 medlemmer til storkredsforsamlingens bestyrelse.

Bestyrelsen indkaldes så ofte, formanden finder det fornødent, dog mindst 4 gange årligt, og den indkaldes, når mindst 4 medlemmer over for formanden fremsætter ønske herom.

Formanden og næstformanden tegner foreningen udadtil.

Bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret - og møderne i bestyrelsen er åbne for deltagelse af interesserede medlemmer, der ligeledes er uden stemmeret.

 

§ 5

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Medlemskontingentet skal være indbetalt senest 15. marts.

Bestyrelsen skal føre et medlemskartotek. Den praktiske opkrævning af kontingent kan overlades til landsforbundet.

Revisorerne har pligt til mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret at gennemgå foreningens regnskab og bilag samt kontrollere beholdningens tilstedeværelse.

 

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden eller bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret forslag til dagsorden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at formanden har modtaget anmodning om afholdelse, og indvarsles i øvrigt efter reglerne i § 3.

 

§ 7

På den ordinære generalforsamling forud for et kommunalbestyrelsesvalg træffes bestemmelse om opstillingsform (partiliste eller sideordnet opstilling).

Senest 6 måneder før et kommunalbestyrelsesvalg fastsætter bestyrelsen tid og sted for opstillingsmødet, der holdes som ekstraordinær generalforsamling og indvarsles efter reglerne i § 3.

Den ordinære generalforsamling træffer bestemmelse om afstemningsreglerne for opstillingsmødet.

Opstilling af kandidatliste til kommunalbestyrelsesvalg sker på opstillingsmødet.

Opstillingen af kandidatlisten kan efter beslutning herom på en ordinær generalforsamling ske i 2 omgange, således at spidskandidaten for kandidatlisten opstilles særskilt på et opstillingsmøde forud for det afsluttende opstillingsmøde med godkendelse af valgprogram og fastsættelse af antal kandidater.

Dagsorden for opstillingsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og protokolfører

2) Godkendelse af valgprogram

3) Eventuel indgåelse af valgforbund

4) Opstilling af kandidatliste, herunder fastsættelse af antal kandidater.

5) Bemyndigelse til bestyrelsen

6) Eventuelt

Vælgerforeningens formand kan ikke være kandidat til kommunalbestyrelsesvalg.

 

§ 8

Alle valg og afstemninger foretages som fastsat i landsforbundets vedtægter.

 

§ 9

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling, såfremt ændringsforslaget er optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen med angivelse af forslagets ordlyd, og såfremt mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer for ændringerne.

Ændringer i vedtægterne, der er en følge af ændringer i Radikale Venstres Landsforbunds vedtægter, kan dog umiddelbart indarbejdes og meddeles på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§ 10

Opløsning af foreningen eller sammenlægning med andre kan kun ske ved vedtagelse efter samme regler som ændring af vedtægterne. Ved opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelsen af foreningens overskydende midler.

 

§ 11

Bestemmelserne i landsforbundets vedtægter er i øvrigt gældende for foreningen.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen i Holbæk 22. marts 2007 og revideret på generalforsamlingen i Holbæk 28. april 2011, 10. april 2014, 21.april 2015 og 19. april 2018.